B' Sinju Go Shinrin Sou

Father: Yozan Go Daruma Kenosha

Mother: Fuyuko Go Shirin Sou

Color: Red - White

Pedigree: https://www.akitapedigree.com//details.php?id=114954#

B' Sinju Go Shinrin Sou